นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวรุ่งอรุณ แพ่งเกษม ผู้อำนวยการกองคลังได้จัดประชุมบุคลากรเพื่อชี้แจงนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และดำเนินการตามนโยบายเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งบุคลากรกองคลังมีมติร่วมกันที่จะไม่รับของขวัญของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและปราบปรามความทุจริตและประพฤติไม่ชอบของบุคลากร

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติของนักศึกษาและการปฏิบัติงานของบุคลากรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 4

ทางกองคลัง ได้ดำเนินการคืนเงิน การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2563 ให้กับนักศึกษา จำนวนเงิน 3,150 บาท ตามบัญชีธนาคารฯ  ที่นักศึกษาแจ้งมา เรียบร้อยแล้วนะคะ
*** หมายเหตุ *** หากนักศึกษาท่านใด (เฉพาะรหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 63) ยังมิได้ส่งเอกสารการขอรับเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้นักศึกษา นำหลักฐานการขอรับเงิน ไปส่งที่ สำนักงานคณะของตนเอง โดยเร็วที่สุด เอกสารการขอรับเงิน ประกอบด้วย
1. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารฯ ที่มีชื่อของนักศึกษา
2. สำเนาบัตรนักศึกษา/สำเนาบัตรประชาชน พร้อมสำเนาถูกต้อง

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ปี2566
รหัสงบประมาณแหล่งของเงินปี67
แบบฟอร์มการขอขยายเวลาเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2566
บขยายเวลาเบิกจ่าย เงินรายได้
ใบขอขยายเบิกจ่าย เงินรายได้
ตัวอย่าง ขยายเวลาการเบิกจ่าย (งปม.) บันทึกข้อความ
ตัวอย่าง ขยายเวลาเบิกจ่าย (เงินรายได้)
ตัวอย่าง ขยายเวลาการเบิกจ่าย (งปม.) แบบ บส.01
รายละเอียดปีงบประมาณ 2564
รายละเอียดกิจกรรมหลัก ปีงบประมาณ 2564
แบบฟอร์มรายงานสถานะการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตัวอย่างรายงานสถานะการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รหัสข้อมูลกิจกรรมหลัก ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รหัสงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รหัสงบกลางกรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
การสร้างรหัสย่อย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ระเบียบกระทรงการคลัง

   ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศฉบับที่ 3 พศ. 2555

  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

  ระเบียบเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562

  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน2562