ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติของนักศึกษาและการปฏิบัติงานของบุคลากรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 4

ทางกองคลัง ได้ดำเนินการคืนเงิน การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2563 ให้กับนักศึกษา จำนวนเงิน 3,150 บาท ตามบัญชีธนาคารฯ  ที่นักศึกษาแจ้งมา เรียบร้อยแล้วนะคะ
*** หมายเหตุ *** หากนักศึกษาท่านใด (เฉพาะรหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 63) ยังมิได้ส่งเอกสารการขอรับเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้นักศึกษา นำหลักฐานการขอรับเงิน ไปส่งที่ สำนักงานคณะของตนเอง โดยเร็วที่สุด เอกสารการขอรับเงิน ประกอบด้วย
1. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารฯ ที่มีชื่อของนักศึกษา
2. สำเนาบัตรนักศึกษา/สำเนาบัตรประชาชน พร้อมสำเนาถูกต้อง