ตารางกำหนดการโครงการและรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมที่นั่งบนรถบัส ระหว่างวันที่ 18 – 20 กรกฏาคม 2565 ณ โรงแรม เอ-วันกรุ๊ปจังหวัดชลบุรี (รถจอดหน้าตึกอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี
  ประกาศ รอบ 3   รายชื่อนักศึกษาที่ไม่สามารถโอนเงินได้เนื่องจากไม่ผูกพร้อมพย์กับบัตรประชาชน หรือ บัญชีถูกปิด  “”ขอนศ.ทีมีรายชื่อต่อไปนี้ให้ติดต่อธนาคารของตนเอง โดยด่วนที่สุด ****วิธีเช็คว่าได้ผูกพร้อมเพย์ไว้กับธนาคารใด ทำได้ดังนี้    ไปที่เว็ป เป๋าตัง คลิกไปที่โอนเงิน กรอกรหัสบัตรประชาชน และระบบจะชื่อธนาคารที่นักศึกษาผูกพร้อมเพย์ไว้***
ประกาศ    มาตราการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์การระบาดของโรคติคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564  

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติของนักศึกษาและการปฏิบัติงานของบุคลากรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 4

ทางกองคลัง ได้ดำเนินการคืนเงิน การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2563 ให้กับนักศึกษา จำนวนเงิน 3,150 บาท ตามบัญชีธนาคารฯ  ที่นักศึกษาแจ้งมา เรียบร้อยแล้วนะคะ
*** หมายเหตุ *** หากนักศึกษาท่านใด (เฉพาะรหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 63) ยังมิได้ส่งเอกสารการขอรับเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้นักศึกษา นำหลักฐานการขอรับเงิน ไปส่งที่ สำนักงานคณะของตนเอง โดยเร็วที่สุด เอกสารการขอรับเงิน ประกอบด้วย
1. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารฯ ที่มีชื่อของนักศึกษา
2. สำเนาบัตรนักศึกษา/สำเนาบัตรประชาชน พร้อมสำเนาถูกต้อง

รายงานผู้สอบบัญชี ปี2563