คู่มือการใช้งานระบบ e-GP ขั้นตอนการจัดทํารางสัญญา – บริหารสัญญา

คู่มือการใช้งานระบบ e-GP (กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

คู่มือการใช้งานระบบฉบับย่อ (ขั้นตอนเพิ่มแผนกำรจัดซื้อจัดจ้าง – ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างขึ้นเว็บไซต์)

คู่มือการใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้ างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

คู่มือการยืนยันโครงการ กรณีเสร็จสิ้นโครงการ

ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินทุน

ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินโครงการ

ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินค่าสอน

ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ

ขั้นตอนการเบิกเงินวิจัย(เต็มวงเงิน)

ขั้นตอนกรณีการเบิกเงินวิจัยงวดที่ 2

ขั้นตอนเวลาในการซื้อจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง