หนังสือเวียน ที่ กค 0414.3/ว 60 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบ ประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่าย   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน 

หนังสือเวียน ที่กค 0423.3/ว49 การกำหนดหลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคา ทรัพย์สินที่ต้องเรียกชดใช้ตามความรับผิดทางละเมิด

หนังสือเวียน ที่ อว 0650.01(รอ.2)/ว 001 แจ้งเลขที่หนังสือภายในของ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

หนังสือเวียน ที่ กค 0408.4/ว 165 หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและเดินทางไปราชการต่างประเทศ และวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินสูญหาย

หนังสือเวียน ที่ ศธ 0501(1)/ว 1806 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 7 เรื่อง ดังนี้  ที่ นร 0505/ว 493,  ที่ กค 1004/สนค/35/2561,  ที่ กค 0411.1/ว 467, ที่ กค 0410.2/ว 432,  ที่ กค 0409.3/ว.105, ที่ กค 0405.2/ว 107,  ที่ กค 0409.2/ว 109

หนังสือเวียน ที่ กค 0405.4/ว 379 กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม

หนังสือเวียนที่กค 0402.5/ว20 หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

หนังสือเวียน ที่ กค 0410.2/ว103 การเผยแพร่มาตราฐานการบัญชีภาครัฐในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-Book)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่องหลักเกณฑ์การยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่องการจ่ายค่าตอบแทนเพื่อการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ พ.ศ.2561