รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับโอนทุน 21/2/2563

ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา
1 นางสาวอรวรรณ แสนสวย สาขาการโรงแรม
2 นางสาวสุทธิดา สุดแสง สาขาการโรงแรม
3 นางสาวศิริรัตน์ ฤทธิไชย สาขาการโรงแรม
4 นางสาวโยษิตา ไกรพ้น สาขาการโรงแรม
5 นางสาวกรกฏ เกิดเมือง สาขาการโรงแรม
6 นางสาวกมลชนก แสงอุไร สาขาการโรงแรม
7 นางสาวชนิตา กัลยาณภาคย์ สาขาการท่องเที่ยว
8 นางสาวศิรินดา โชติศรีนิล สาขาการท่องเที่ยว
9 นางสาวพิมพ์รภัทร ไฝทอง สาขาการท่องเที่ยว
10 นางสาวกานติมา แซ่จ๋าว สาขาการท่องเที่ยว
11 นางสาวปภัชญา มัธวาท สาขาการท่องเที่ยว
12 นายสิริทัศน์ นราวุฒิพงศ์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
13 นายวชิรวิทญ์ ภู่เชย สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ
14 นางสาวนัธมล เอมถมยา สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
15 นายณัฐกร ปินะโต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
16 นางสาวารุณี บุณยเกตุ สาขาเคมี
17 นางสาวศรัญญา เครือวงษ์ สาขาเคมี
18 นางสาวสุรภา แดงสกุล สาขาวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม
19 นายสุทธิพงษ์ สิทธิมา สาขาวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม
20 นางสาวปิยธิดา นะรานรัมย์ สาขาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
21 นางสาววรการณ์ มูลบ้านดง สาขาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
22 นางสาวชลิดา จูไหล สาขาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ
23 นางสาวธนัฐฏา ดีเจริญ สาขาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ
24 นางสาววราภรณ์ สัมพันธ์ สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
25 นายดนุนัย สอนจันทร์ สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
26 นางสาวหทัยชนก ใจเรือง สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
27 นายสิทธิเดช ไทรโพธิ์ภู่ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
28 นายวีรพล หวังเจริญ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
29 นางสาวจุฑาทิพย์ ทิศตรง สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์
30 นายพุทธิพงษ์ มีทอง สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์
31 นายไชยาวิชญ์ สุพรรณโมกข์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
32 นายปัญญา มาศิริ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
33 นางสาวเบญจมาศ ตัณฑะเตมีย์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
34 นายวัชระ แซ่หลิ่ม สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
35 นายกฤติภณ แสงทอง สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
36 นายกิตติ ปัชชาเขียว สาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
37 นางสาววรินทิพย์ ทรัพย์โสม สาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
38 นางสาวพิกุล หังโส สาขาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น
39 นางสาวณัชชา ลีลานุกูลชัย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
40 นางสาวปณิตา สุดตาซ้าย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
41 นางสาวเจนจิรา กุลขุนทด สาขาธุรกิจอาหาร
42 นางสาวจิตติกาญจน์ อ้นรำพึง สาขาธุรกิจอาหาร
43 นายธาดา เด่นดี สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
44 นายสิงหา จือปา สาขาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
45 นายเอกณัฐ กุณฑล สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
46 นางสาวธัญวรัตน์ สะบายแท้ สาขาการโรงแรม
47 นางสาวกฤษณี นะกะรัมย์ สาขาการท่องเที่ยว
48 นางสาวกนกวรรณ จิตใส สาขาเคมี
49 นายเจริญทรัพย์ วงศิริ สาขาเคมี
50 นางสาวสุจิตรา จันยา สาขาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ
51 นางสาวธัญชนก แซ่อั้ง สาขาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น
52 นางสาวลลิตา ผ่องจิตร์ สาขาธุรกิจอาหาร
53 นางสาวศิริพร อุดมสุข สาขาออกแบบแฟชั่น
54 นางสาวเบิกฟ้า อักษรแก้ว สาขาอาหารและโภชนาการ
55 นางสาวศิริลักษณ์ เยี่ยงกุลเชาว์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
56 นางสาวณัฐนันท์ จงโชติชัชวาลย์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
57 นางสาวรติกร ไกรวิจิตร สาขาวิศวกรรมสำรวจ
58 นางสาวราชาวดี เดวัน สาขาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น
59 นายจิรวัฒน์ สมใจ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ
60 นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์งาม สาขาการบัญชี
61 นางสาวมนัญญา วังป่า สาขาระบบสารสนเทศ
62 นางสาวเพ็ญนภา มั่นพิศุทธิ์ สาขาการตลาด
63 นางสาวอติพร อุบลไทร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล
64 นางสาวปรียาฉัตร ชุมศรี สาขาการจัดการ
65 นายขจรศักดิ์ แซ่ฉั่ว สาขาเคมี
66 นายเดือนเพ็ญ แซ่ฉั่ว สาขาเคมี
67 นางสาวเบญจวรรณ เพชรรัตน์เมธากุล สาขาเคมี
68 นางสาวธัญญลักษ์ มหาชน สาขาเคมี
69 นางสาวภคพร สุขศิริ สาขาวิศวกรรมเคมี
70 นางสาวรัชนีกร สินชู สาขาวิศวกรรมเคมี
71 นางสาวประภาพร สกุลทรัพย์วัฒนา สาขาวิศวกรรมเคมี
72 นายคุณากร นพรัตน์ สาขาวิศวกรรมเคมี
73 นางสาวสุภาวดี ดอนเกษม สาขาธุรกิจอาหาร
74 นางสาววิสาชล ดอกบัว สาขาธุรกิจอาหาร
75 นางสาววิภาวรรณ ดีสำโรง สาขาธุรกิจอาหาร
76 นางสาวมัลลิกา สุตะภักดิ์ สาขาธุรกิจอาหาร
77 นางสาวกมลเนตร บุญวิเทียน สาขาธุรกิจอาหาร
78 นางสาวรุจิรา พรหมชัย สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
79 นางสาวศุภธิดา ขาวสุข สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ
80 นางสาวชลลดา น้อยวงษ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
81 นายพัฒนศักดิ์ ฤทธิศิริพงศ์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
82 นายอดิพงษ์ สุกันยา สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
83 นายพัชรพงศ์ จันทร์พวง สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
84 นางสาวศิริวรรณ นิลจันทร์ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
85 นางสาวอารีญา แสงส่ง สาขาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น
86 นางสาวฐิติมา พรหมริง สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
87 นายเขมวัฒน์ อเนกประสงค์กุล สาขาการประเมินราคาทรัพย์สิน
88 นายอมรเทพ วาดเขียน สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์
89 นางสาวกัลป์ยกร อู๋ สาขาเคมี
90 นางสาวภัทธิ์วิภรณ์ ทองเพ็งจันทร์ สาขาเคมี
91 นางสาวสุภาวิณี ฤทธิศักดิ์ สาขาเคมี
92 นายศุภชัย วิเศษ สาขาระบบสารสนเทศ
93 นายทิวพันธุ์ ทิพันธ์ สาขาระบบสารสนเทศ
94 นายจิตติ เจริญสูงเนิน สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
95 นายสมิทธ์ พิศาลภูรินาท สาขาการตลาดระหว่างประเทศ
96 นายปิติพันธุ์ ปิติโภค สาขาการจัดการทั่วไป
97 นางสาวสุกัญญา โวหาร สาขาการเงิน
98 นายชยานันต์ จันทรมนตรี สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
99 นางสาวอมรรัตน์ ศรีเผือก สาขาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
100 นางสาวทิชากร อาราอิซ่า สาขาการบัญชี
101 นางสาวจินทราลักษณ์ ผิวอ่อน สาขาการจัดการทั่วไป
102 นางสาววลีพร บุตรศิริ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
103 นางสาวกนลา เลิศสถาพรสุข สาขาการท่องเที่ยว
104 นายสันติ แซ่ตั่ง สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
105 นางสาววิยะดา นิมิตรวรพจน์ สาขาการโรงแรม
106 นางสาวลินดา อังกุลดี สาขาการโรงแรม
107 นางสาววาสนา ชุ่มแจ่ม สาขาการท่องเที่ยว
108 นางสาวเฉลิมขวัญ ทิมมุกดา สาขาการท่องเที่ยว
109 นายธันวา พลายงาม สาขาธุรกิจอาหาร
110 นางสาวแสงแข บ่อโทนดำ สาขาธุรกิจอาหาร
111 นางสาวสิริลักษณ์ ดัชถุยาวัตร สาขาธุรกิจอาหาร
112 นางสาวศิริพร อ่องสันเทียะ สาขาธุรกิจอาหาร
113 นางสาวสุภีลดา บุญมา สาขาธุรกิจอาหาร
114 นางสาวสุภาพร กระฉอดนอก สาขาธุรกิจอาหาร
115 นางสาวรุ่งทิวา รูปสูง สาขาธุรกิจอาหาร
116 นายธนากร ตาลทรัพย์ สาขาธุรกิจอาหาร
117 นางสาววิมลวรรณ เม็งไธสง สาขาธุรกิจอาหาร
118 นางสาวชนิดาภา ชรัญธัญพร สาขาธุรกิจอาหาร
119 นางสาวก้อย สิงห์พันธุ์ สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
120 นางสาววรรณพร บุตรแก้ว สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
121 นางสาวอารียา ศรีตากร สาขาอาหารและโภชนาการ
122 นางสาวอมรรัตน์ จันทวงค์ สาขาอาหารและโภชนาการ
123 นางสาวณัฏฐนันท์ อนุแก้ว สาขาอาหารและโภชนาการ
124 นางสาวจารุวรรณ ยิ้มอิน สาขาอาหารและโภชนาการ
125 นางสาวญาสุมินทร์ พลชำนิ สาขาอาหารและโภชนาการ
126 นางสาวธัญยธรณ์ ปพัฒน์เมธานนท์ สาขาอาหารและโภชนาการ
127 นางสาวณัชชา กิตติธีรโสภณ สาขาธุรกิจอาหาร
128 นายณัฏฐ์ชญา ตันอนุชิตติกุล สาขาธุรกิจอาหาร
129 นางสาวจิดาภา อินทโชติ สาขาธุรกิจอาหาร
130 นางสาวสริดา จิตต์เอื้อเฟื้อ สาขาธุรกิจอาหาร
131 นายอัครชัย ศักดิ์ชินบุตร สาขาธุรกิจอาหาร
132 นางสาวสุจิกา ทรัพย์มณี สาขาธุรกิจอาหาร
133 นายนิติพงศ์ มานะกิจลาภ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
134 นางสาวอารีญา สมพงษ์อินทร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
135 นายฉัตรยุทธ วิชิตนันทน์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
136 นายภาณุภณ สุวรรณวงศ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
137 นางสาวใบยีนะห์ ลือเย๊าะ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
138 นางสาวมุซีรา ปรีชาศิลป์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
139 นายฤชากร ชีพราหมณ์ สาขาวิศวกรรมสำรวจ
140 นางสาวรัตนา สุรการ สาขาวิศวกรรมสำรวจ
141 นางสาววิมล จันเสนา สาขาวิศวกรรมสำรวจ
142 นายวาคม อรชร สาขาวิศวกรรมสำรวจ
143 นายกิตติธัช ศรีภุมมา สาขาวิศวกรรมสำรวจ
144 นางสาวนครินทร์ ทนุวรรณ์ สาขาวิศวกรรมสำรวจ
145 นายณฐกร ชีพราหมณ์ สาขาวิศวกรรมสำรวจ
146 นางสาวกัลยรัตน์ อนุชน้อย สาขาวิศวกรรมสำรวจ
147 นายกฤตภัค สมสาย สาขาวิศวกรรมสำรวจ
148 นางสาวอรณิช เจริญผล สาขาวิศวกรรมสำรวจ
149 นายเจษฎา รักษาเพชร สาขาวิศวกรรมสำรวจ
150 นายกฤษฎา เพ็ชรกำแหง สาขาวิศวกรรมสำรวจ
151 นายฐิติกร สังเสวก สาขาวิศวกรรมสำรวจ
152 นางสาวอัสอมีลีน สะมะแอ สาขาวิศวกรรมสำรวจ
153 นายสุธิพงษ์ พุทธพงษ์ สาขาวิศวกรรมสำรวจ
154 นายธัชพัชร รณะนันทน์ สาขาวิศวกรรมสำรวจ
155 นางสาวกษมาภรณ์ สนเปรม สาขาวิศวกรรมสำรวจ
156 นายสมพร แสนว่าง สาขาวิศวกรรมสำรวจ
157 นางสาวมนัญญา เนตร์เมือง สาขาวิศวกรรมสำรวจ
158 นายณัฐวุฒิ ศรีสุบิน สาขาวิศวกรรมสำรวจ
159 นายสุทธิรักษ์ ทองแท้ สาขาวิศวกรรมสำรวจ
160 นางสาวพรชุดา คำจู สาขาวิศวกรรมสำรวจ
161 นายพงศกร สุขชิต สาขาวิศวกรรมสำรวจ
162 นางสาวกุลธิดา ปันแสน สาขาการบัญชี
163 นางสาวชนันธร จันทตรัตน์ สาขาการบัญชี
164 นางสาวอรอุมา โชติสุวรรณกุล สาขาการตลาดระหว่างประเทศ
165 นางสาวธนภรณ์ แสนสมบัติสกุล สาขาการประเมินราคาทรัพย์สิน
166 นางสาวต้นข้าว บัวแตง สาขาการท่องเที่ยว
167 นายธเนศ ลีละเดชะ สาขาการท่องเที่ยว
168 นายเกษมสุข โฉมแก้ว สาขาวิศวกรรมโยธา
169 นายเทิดศักดิ์ ไกรวงศ์ สาขาวิศวกรรมโยธา
170 นายราเชนทร์ คำเหลือง สาขาวิศวกรรมโยธา
171 นางสาวภูริวัฒน์ แสงสุวรรณ สาขาวิศวกรรมโยธา
172 นางสาวรัตติกานต์ มะลิวัลย์ สาขาการโรงแรม
173 นางสาวอภิชญา สุขเลี้ยง สาขาการโรงแรม
174 นางสาวอมรรัช พลดาหาญ สาขาการโรงแรม
175 นายณัฐวุติ มะปราง สาขาการโรงแรม
176 นางสาวสุวิมล ทองมะณี สาขาการโรงแรม
177 นางสาวขวัญจิรา สังศรีสวัสดิ์ สาขาการโรงแรม
178 นางสาวอารียา ดีโสภา สาขาการโรงแรม
179 นางสาวนัฐพร ทองวารี สาขาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
180 นายนันทวัฒน์ เพชรนุ่ม สาขาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
181 นางสาวสุธิตา พราหมนาค สาขาวิศวกรรมโยธา
182 นางสาววิริยาภา ฉุยฉาย สาขาวิศวกรรมสำรวจ
183 นางสาวสิริรัตน์ เอื้อสิวะคุณ สาขาวิศวกรรมสำรวจ
184 นายทวีทรัพย์ อุตธรรม สาขาการบัญชี
185 นางสาวธมลวรณ เจริญกลาง สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
186 นางสาวปัณธิตาภรณ์ อธิกรบุญญรัศมิ์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
187 นางสาวนิลาวรรณ วงค์ประพันธ์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
188 นางสาวธวัลรัตน์ พันธ์ลักษณะ สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
189 นายพิสิษฐ์ ฉอ้อนพจน์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิตอล
190 นายจิรัสย์ มาลัยอินทร์ สาขาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ
191 นางสาวนภัทร เขียวบุตร สาขาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ
192 นางสาวนีรนุช มณู สาขาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ
193 นางสาวดวงใจ ภูมิชูชิต สาขาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ
194 นายณัฐวัฒน์ เบ็ญชา สาขาคหกรรมศาสตร์ศึกษา
195 นายธนวัฒน์ สุโพธิ์ สาขาอาหารและโภชนาการ
196 นายหริภัณฑ์ เอี่ยมอาภรณ์ สาขาช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน
197 นางสาวประภัสสร จันทร์พร สาขาการบัญชี
198 นางสาวสุดารัตน์ สุทธิพรม สาขาการท่องเที่ยว
199 นางสาวหัทยา แจ่มแจ้ง สาขาการท่องเที่ยว
200 นางสาวชาลิสา ทองปุก สาขาการท่องเที่ยว
201 นางสาวทัศนีย์วรรณ จิรวณิชย์รุ่งเรือง สาขาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น
202 นางสาวศุภิสรา มนต์แก้ว สาขาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น
203 นางสาวจารวี ศิริกาญจนชัย สาขาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น
204 นางสาวนวรัตน์ จันทร์ยศ สาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
205 นายจิรวัฒน์ ชูศรีทอง สาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
206 นายกสานต์ แย้มยิ้ม สาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
207 นางสาวอรวรรณ ปึงเจริญวัฒนากิจ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
208 นางสาวโพธิวรรณ โพธิ์ศรี สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
209 นางสาวแวววรรณ หอมรื่นรมย์ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
210 นายนัฐพงศ์ บัวสุวรรณ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
211 นายพัชรพล สุขวัน สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
212 นางสาวเกวลิน แซ่ตั้ง สาขาการตลาดระหว่างประเทศ
213 นายพงศกร จันตุ สาขาการเงิน
214 นายสันติภาพ หลำสาย สาขาการท่องเที่ยว
215 นายวงศธร วงค์ดีอินทร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
216 นายเอกราช ฤทธิการ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
217 นายอภิสิทธิ์ ชลประสิทธิ์ สาขาวิศวกรรมสิ่งทอ
218 นายนันทวุฒิ ชาวดอนคูณ สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
219 นายนที สว่างโลก สาขาคหกรรมศาสตร์ศึกษา
220 นายปิยพล เต็มเปี่ยม สาขาคหกรรมศาสตร์ศึกษา
221 นางสาวธัญญาภรณ์ เลิศสมนาวิน สาขาการบัญชี
222 นายต่อตระกูล บุญเกิด สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
223 นางสาวเสาวลักษณ์ เสายา สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
224 นายชินภัทร หิรัญคำ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
225 นางสาววราภรณ์ อารีราษฎร์ สาขาการประเมินราคาทรัพย์สิน
226 นายภูธานนท์ แซ่เตีย สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
227 นางสาวณัชชา คูณประไพสิทธิ์ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
228 นางสาวเจนจิรา บุญเส็ง สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
229 นายหัสตชา ป้องสิงห์ สาขาคหกรรมศาสตร์ศึกษา
230 นายวัชรากร ว่องไว สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
231 นายสิทธิชัย พรชัยสุนทร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
232 นางสาวบุษกร เรืองโรจน์ สาขาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น
233 นางสาวอารียา สารคำ สาขาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น
234 นายสราวุฒิ บรรณโก สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
235 นายฐิตินันท์ ธรรมประโชติ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
236 นายณัฐรัชย์ นวลลักษณ์ สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
237 นางสาวสุพัตรา ศรีสองสม สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
238 นางสาวสิรภัทร ศิริมงคล สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
239 นายศุภชัย สุวรรณแสวง สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
240 นายมนตรี ดิษฐโชติ สาขาภาษาญี่ปุ่น
241 นายเดวิด วิญญู จรรยางาม สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหร
242 นายธีระ เชิงสุขศิริกุล สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล
243 นางสาวเบญจมงคล กุลสุทธิไชย สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
244 นายอนุชิต เภาศรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
245 นางสาวปภัสสร สบายสุข สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
246 นายณัฐพล พิมพิสนธ์ สาขาวิศวกรรมโยธา
247 นางสาวนิภาพร เหรียญทอง สาขาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น
248 นางสาววิรินทร์ ศรีบุระ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
249 นางสาวธัญญลักษณ์ อินทะวงเงิน    สาขาการบัญชี
250 นางสาวพันธิตรา แก้วเกษการ สาขาธุรกิจอาหาร
251 นางสาวศสิมาภรณ์ เมืองนันต์ สาขาการโรงแรม
252 นายจตุพล สุภาพ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
253 นายณัฐพงศ์ โพธิ์มณี สาขาวิศวกรรมเคื่องกล
254 นางสาวชลม์มาศ อินนุ่ม สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
255 นายธนกร คงน้อย สาขาวิศวกรรมโยธา
256 นางสาวอริสา ช้างสีแปลก สาขาการเงิน
257 นางสาวเยียรดา สุขกิจ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
258 นางสาวณัฐชลิดา เมืองสิม สาขาการโรงแรม
259 นายเจริญพงศ์ ตันติตระกูลไชยา สาขาการตลาด
260 นายพรลภัส ปริวิทธางกูร สาขาการโรงแรม
261 นางสาววาสนา ละอองพาว สาขาคหกรรมศาสตร์ศึกษา
262 นางสาวดวงกมล ฐานวุฑโฒ สาขาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
263 นายณัฐวัฒน์ ธรรมศรี สาขาการประเมินราคาทรัพย์สิน
264 นายพิพัฒน์พงษ์ ง้วนพันธ์ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ
265 นางสาวเณศรา ประสพถิ่น สาขาการท่องเที่ยว
266 นางสาวกัญญารัตน์ แก้วขาว สาขาคหกรรมศาสตร์ศึกษา
267 นายอานนท์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ
268 นางสาวณาญฑกาญจน์ บุญแก้ว สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ
269 นายเจษฏา จำรองเพ็ง สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
270 นางสาวกชพรรณ คุณรัตนดิลก สาขาวิศวกรรมสิ่งทอ
271 นายเฉลิมภัทร แสนอิสระ สาขาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ
272 นายปรเรศ มะสะพันธุ์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
273 นายจิรพัฒน์ หิรัญภุชงค์ สาขาคหกรรมศาสตร์ศึกษา
274 นายธนกิจ แก้วกันหา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

รายชื่อนักศึกษาที่มีชื่อโอนทุน21/2/2563 แต่ไม่ได้รับทุนเนื่องจากบัญชีธนาคารปิด

ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา
21 นางสาววรการณ์ มูลบ้านดง สาขาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
22 นางสาวชลิดา จูไหล สาขาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ
23 นางสาวธนัฐฏา ดีเจริญ สาขาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ
99 นางสาวอมรรัตน์ ศรีเผือก สาขาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
195 นายธนวัฒน์ สุโพธิ์ สาขาอาหารและโภชนาการ
242 นายธีระ เชิงสุขศิริกุล สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล

หมายเหตุ:ให้นำหน้าบุ๊กบัญชีธนาคารกรุงเทพอันใหม่ไปติดต่อที่กองพัฒนานักศึกษาเพื่อทำเรื่องเบิกใหม่ค่ะ

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับโอนทุน 25/2/2563

ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา
1 นางสาวดุษยา เพ็ญสวัสดิ์ สาขาการท่องเที่ยว
2 นางสาวจัสมีน เสนา สาขาการท่องเที่ยว
3 นางสาวพาณิภัค แผลกระโทก สาขาการท่องเที่ยว
4 นางสาวปิยพร สุขพิมาย สาขาการท่องเที่ยว
5 นางสาวปรียาภรณ์ คำเบ้า สาขาการท่องเที่ยว
6 นางสาวกนกกร โรจน์แสงรัตน์ สาขาการท่องเที่ยว
7 นางสาววรพรรณ สอนโพนงาม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
8 นายรวิชญ์ มูฮำหมัดโน สาขาการจัดการทั่วไป
9 นายแทนธรรม์ คงแผน สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
10 นางสาวจิราภา โพธิชาราช สาขาการเงิน
11 นางสาวสุนันทา เจตน์อารีย์ สาขาการเงิน
12 นางสาวอัญรักษ์ แก้วนะทะ สาขาการบัญชี
13 นางสาวอนุชิตา สิงหราช สาขาการจัดการทั่วไป
14 นายกำพล จงไพรศาล สาขาการโรงแรม
15 นายศิรดา แสงตวัน สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
16 นางสาวสุภาพร พรมโสดา สาขาการท่องเที่ยว
17 นายจารุพัฒน์ วัฒนะศิริ สาขาการท่องเที่ยว
18 นางสาวจิราพัชร ละออ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
19 นางสาวอรพรรณ สุนทรวัฒน์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
20 นายชนกานต์ หาญเวช สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
21 นางสาวอภัสรา คณะชัย สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ
22 นางสาวณัฐนันท์ ช่วยสกุล สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
23 นายพีรวิชญ์ อริยะโสภณ สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์
24 นางสาวสุรราณี ชุนเจริญ สาขาวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม
25 นายวัชระ เอนกนวล สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
26 นางสาวอาริสา ราชาวงค์ สาขาคหกรรมศาสตร์ศึกษา
27 นางสาวอุษามาส กิตติธรรม สาขาคหกรรมศาสตร์ศึกษา
28 นายมงคล แสงนิยม สาขาธุรกิจอาหาร
29 นางสาวนูรีน วิชิตะกุล สาขาอาหารและโภชนาการ
30 นายปพนธีร์ รัตนณรงค์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
31 นางสาวฉันทนา ตาน้อย สาขาวิศวกรรมเคมี
32 นางสาวอรประภา แจ้งเนตร สาขาวิศวกรรมโยธา
33 นายวรพล แผนสูง สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
34 นางสาวสิรินาถ ศรีชาลี สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
35 MR. ROTHANA CHRAY สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
36 นางสาวธนวรรณ ขลิกคำ สาขาการบัญชี
37 นางสาวสีตหฤทัย บริพันธ์ สาขาวิศวกรรมสิ่งทอ
38 นางสาวจณิสตา วิจิตร สาขาวิศวกรรมสิ่งทอ
39 นายกรวิชญ์ จงอุดมศีล สาขาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ
40 นางสาวดลนภา เต็มดี สาขาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ
41 นางสาวณัฐธิดา ภักดีสุวรรณ สาขาธุกิจอาหาร
42 นางสาวเจนจิรา เรืองมาก สาขาธุกิจอาหาร
43 นางสาวตีรณา สายจีน สาขาธุกิจอาหาร
44 นายฐิติกร ศรีรงค์ทอง สาขาออกแบบแฟชั่น
45 นายธนากร โนนสวาท สาขาออกแบบแฟชั่น
46 นายจักรพรรณ มาตโสภา สาขาคหกรรมศาสต์ศึกษา
47 นายสันติภาพ สาครเย็น สาขาคหกรรมศาสต์ศึกษา
48 นายชิดชนก แจ้งต่าย สาขาคหกรรมศาสต์ศึกษา
49 นางสาวณัฐวรรณ เพชรหนู สาขาคหกรรมศาสต์ศึกษา
50 นางสาวนุชรี เฮงฮู้  สาขาคหกรรมศาสต์ศึกษา
51 นางสาวกฤติกา บุญมาก สาขาคหกรรมศาสต์ศึกษา
52 นางสาววัชราภรณ์ ลามพัฒน์ สาขาคหกรรมศาสต์ศึกษา
53 นางสาวสุพรรณนิกา มิ่งส่วน สาขาอาหารและโภชนาการ
54 นายธนกร วิพันธุ์เงิน สาขาอาหารและโภชนาการ
55 นางสาววริณ เจ็งเจริญ สาขาอาหารและโภชนาการ
56 นายกาญจน์สุดา คำมา สาขาอาหารและโภชนาการ
57 นางสาวกวินท์ กีรติอิสริยะกุล สาขาอาหารและโภชนาการ
58 นางสาวศิริรัตน์ ทรงจิตร สาขาอาหารและโภชนาการ
59 นางสาวรรณวลัยพร เสือสมิง สาขาอาหารและโภชนาการ
60 นางสาวลักคณา เบ็ญจกรณีย์ สาขาอาหารและโภชนาการ
61 นางสาวพิชามญชุ์ อินเทียน สาขาอาหารและโภชนาการ
62 นายชยพล บุ้นศักดิ์สิทธิ์ สาขาอาหารและโภชนาการ
63 นางสาวศุภกานต์ แสงขาว สาขาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
64 นางสาวภิญญาวีณ์ พรวิศาลวัฒน์ สาขาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
65 นางสาววรรณพร บุตรแก้ว สาขาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
66 นางสาวรังสิมา ธรรมศร สาขาวิศวกรรมเคมี
67 นางสาวธิดาภรณ์ ธนญชัยกุล สาขาวิศวกรรมเคมี
68 นายภูมิภัทร วงษ์ปิติรัตน์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
69 นายณพวุฒิ รุ่งศรีบรรณ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
70 นางสาวสายธาร อินทร์ทุย สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
71 นายกิตติพงษ์ ศรีสัจจวรกุล สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
72 นายอภิชาติ บุตรบุราณ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
73 นายเจษณรงค์ รสหอม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
74 นางสาวอัญชิษฐา บุญเย็น สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
75 นางสาวลภัสรดา แสงตะวัน สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
76 นางสาวณัฐพร แข็งกล้า สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
77 นายอลงกต เหล่าสิงห์ สาขาวิศวกรรมโยธา
78 นายอัซฟา สเหล่ราษฎร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
79 นายธนารักษ์ ณัฐโชติญา สาขาวิศวกรรมโยธา
80 นายสุนันทวัฒน์ สงเคราะห์ สาขาวิศวกรรมโยธา
81 นายอธิวัฒน์ วันนา สาขาวิศวกรรมโยธา
82 นางสาวณัฐฐา เก๋วัน สาขาวิศวกรรมสำรวจ
83 นายกิติศักดิ์ ตู้บางช้าง สาขาวิศวกรรมสำรวจ
84 นางสาวอนาตชา มณีรัตน์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
85 นางสาวสุดารัตน์ พรหมรุ่ง สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
86 นางสาวปวีณา คณารักษ์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
87 นายณัฐพล พิทักษ์อำไพพันธุ์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
88 MISS NHAN THANH   THI DO สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
89 นางสาวสุปรียา บุญตั้ง สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
90 นางสาวธนัตถ์ฉันท์ อดุลยพิเชฏฐ์ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
91 นางสาวนันท์มนัส ตรีเดช สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
92 นางสาวอรินญา คำทาสี สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
93 นางสาวสิริกร โควะวินทวีวัฒน์ สาขาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น
94 นางสาวสุนิษา พิชญอาภรณ์ สาขาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น
95 นายวิภาส ศรีสมุทร สาขาตลาด
96 นายสหัสวรรษ ไชยสิงห์ สาขาวิศวกรรมสำรวจ
97 นายธานินทร์ จันทรชาติ สาขาการตลาด
98 นายอนุชา แก้วประสิทธิ์ สาขาการโรงแรม
99 นายอาทิตย์ แซ่คู สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาสากล
100 นายนัฐวุฒิ ลือจันดา สาขาการจัดการ
101 นางสาวสุปราณี รุ่งเรือง สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
102 นายยงยุทธ บุญเขียน สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
103 นายสมควร วณิชยาพันธ์ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
104 นางสาวภาณุมาส จันทร์ศิลา สาขาคหกรรมศาสตร์
105 นางสาวอรอนงค์ วงศ์ณรัตน์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
106 นายกันตภณ เกษรินทร์ สาขาอาหารและโภชนาการ
107 นางสาวธนพร ศักดิ์ขจรไกล สาขาการเงิน
108 นางสาวชินานันท์ สมแก้ว สาขาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
109 นายปัญจพล อดทนดี สาขาการออกแบบแฟชั่น
110 นายวัชนันท์ สุริยหาญ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ
111 นายลภน คชรักษ์ สาขาธุรกิจอาหาร
112 นางสาวเกวลิน โสประดิษฐ์ สาขาคหกรรมศาสตร์ศึกษา
113 นายธนกร นาคประเสริฐ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ
114 นายพายุ อาบผักแว่น สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
115 นายกษิดิศ พุ่มสุวรรณ์ สาขาธุรกิจอาหาร
116 นายธนากร หลอดท้าว สาขาการท่องเที่ยว
117 นายธนภัทร บุญเรือง สาขาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
118 นายชาญวิทย์ โอ่งเคลือบ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
119 นางสาวสขีลา วิเชียรสาร สาขาการบัญชี
120 นายวิชัยพล ยิ่งวรกุล สาขาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
121 นางสาวอทิตยา ศรียาภัย สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
122 นางสาวนิภาพร รสหอม สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
123 นายฐิติวุฒิ เมษานุกรบุตร สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
124 นายธนันธร ชมจันทร์ สาขาการท่องเที่ยว
125 นายพิชชากร พรคนึง สาขาอาหารและโภชนาการ
126 นางสาวปรียานุช ตรีนิตย์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
127 นายศุภกฤษ ธิทสาร สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
128 นายชัยณรงค์ เปรมแจ่ม สาขาการจัดการทั่วไป
129 นางสาวจันทนิภา จันทรจิระ สาขาคหกรรมศาสตร์ศึกษา
130 นายสิงหา จือปา สาขาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
131 นายวิวัฒน์ พรมโสดา สาขาการจัดการ
132 นายไชยภัทร จีนหลง สาขาการตลาด
133 นายวิศรุต สมมุ่ง สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
134 นางสาวนันทิชา ศุภจิตมงคล สาขาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ
135 นายก้องภพ ธัญญพุทธินนน์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
136 นายกมล วรรณสิริอนุสรณ์ สาขาการจัดการ
137 นางสาววีรวรรณ ดีสะเมาะห์ สาขาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ
138 นางสาวชลพิชชา แก้วบัวโฮม สาขาภาษาญี่ปุ่น
139 นางสาวบุษรารัตน์ พัวทอง สาขาภาษาญี่ปุ่น
140 นางสาวณัฐฐาพร เอี๊ยววิจิตจารุ สาขาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
141 นางสาวสุดาวดี สีดี สาขาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
142 นางสาวชนัญชิดา ปุ้งโพธิ์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
143 นายอรรณพ แซ่นิ้ม สาขาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
144 นายกุลเดช ผุยพรม สาขาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
145 นางสาวพรวลัย ต่ายสุวรรณ สาขาการโรงแรม
146 นายธนวัฒน์ สุวรรณรัตน์ สาขาการท่องเที่ยว
147 นางสาวอินทิรา นาสีนวล สาขาวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม
148 นางสาวศิริรัตน์ ชัยสวัสดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม
149 นางสาวสาวิตรี รุ่งมงคล สาขาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
150 นางสาวดวงกมล ตุ่มแก้ว สาขาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
151 นายกิตติพงษ์ ทองวัฒนพร สาขาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ
152 นายปริญญา ศาสตร์ศรี สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
153 นางสาวแพรนภา เพลิงธาตุ สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
154 นายอุดมศักดิ์ สถาวร สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
155 นายวิโรจน์ พิมพา สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
156 นางสาวอารียา เจียมกาย สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์
157 นางสาวณัฐชา นุดสระบัว สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์
158 นางสาวณัฏณิชา มิดชิด สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
159 นางสาวพรพรรณ ตระกูลขจรศักดิ์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
160 นายปฏิภาณ นิลพัฒน์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
161 นายจิรพัฒน์ เจตนาภิรมย์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
162 นางสาวญาณินทน์ ธัญญพาณิชย์ สาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
163 นางสาวชนกพร เพชรรัตน์ สาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
164 นางสาวศุทธินี สุขสุพุฒ สาขาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น
165 นางสาวพิมพ์วิภา อสงไชยเนาวรัตน์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
166 นางสาวรัฐธินี สาโหมด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
167 นายเมธัส เชื้อสถาปนศิริ สาขาธุรกิจอาหาร
168 นางสาวนาตยา แซ่โซ้ง สาขาออกแบบแฟชั่น
169 นายสิงหา สุวรรณโค สาขาคหกรรมศาสตร์ศึกษา
170 นายบริรักษ์ แหยมกระโทก สาขาคหกรรมศาสตร์ศึกษา
171 นายสุทธิพงษ์ สุทธิสาร สาขาอาหารและโภชนาการ
172 นายอรรถนนท์ ไทยสว่างศรี สาขาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
173 นายพิชิตชัย แซ่ตั้ง สาขาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
174 นางสาวพัชรี อุปถัมภ์ สาขาวิศวกรรมเคมี
175 นางสาวพัชราภรณ์ มณีศุภโชค สาขาวิศวกรรมเคมี
176 นางสาวพรวิลัย สุขแสง สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
177 นางสาวชนนิกานต์ ตรีบุญ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
178 นางสาวภาวินันท์ บุญสอน สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
179 นางสาวขวัญพิชชา อัครคงสกุล สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
180 นายภัทรณัฏฐ์ ศรีบุญเรือง สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
181 นางสาวนุชชรี แสนศรี สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
182 นางสาวนิชานันท์ ตั้งพรเจริญสุข สาขาวิศวกรรมโยธา
183 นายคณิติณ ปามุทา สาขาวิศวกรรมโยธา
184 นายรติรุจน์ กิ่งแก้ว สาขาวิศวกรรมสำรวจ
185 นางสาวธันยพร ช่างประดิษฐ สาขาวิศวกรรมอัตโนมัติและหุ่นยนต์
186 นายภาสกร จีนเล็ก สาขาวิศวกรรมอัตโนมัติและหุ่นยนต์
187 นายกิตติภูมิ สุขจำเริญ สาขาซ่อมบำรุงอากาศยาน
188 นายกรวิชญ์ กระมล สาขาซ่อมบำรุงอากาศยาน
189 นายจิรายุส รังษีเสริมสุข สาขาการผลิตความแม่นยำสูง
190 นางสาวสุดารัตน์ คาบแก้ว สาขาการผลิตความแม่นยำสูง
191 นางสาวพัชรินทร์ โฮงโย สาขาการท่องเที่ยวและการบริการ
192 นางสาวมารีน่า ทรงศิริ สาขาการท่องเที่ยวและการบริการ
193 MR. Damiao Soares   Pereir Gusmao สาขาการบัญชี
194 นางสาวปภิญว์ คณิตณรงค์ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
195 นางสาวธนัชชา เมฆโพธิ์ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
196 นางสาวพาวินี กัณฑ์หามี สาขาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น
197 นางสาวกาญจนาพร โพธิโน สาขาวิศวกรรมสิ่งทอ
198 นายณัฐพนธ์ จุระกรรณ์ สาขาวิศวกรรมสิ่งทอ
199 นายชานนท์ จันทรลา สาขาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ
200 นางสาววนิดา เนื่องแก้ว สาขาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ
201 นางสาวดารุณี คณฑา สาขาการบัญชี
202 นายฐิติวัฒน์ อ่อนแก้ว สาขาการเงิน
203 นางสาวพิมพ์วรีย์ อสงไชยเนาวรัตน์ สาขาการเงิน
204 นายทศพร โชวใจมีสุข สาขาระบบสารสนเทศ
205 นางสาวณัฐพร อาศัย สาขาการประเมินราคาทรัพย์สิน
206 นายภาณุเดช สายทอง สาขาการประเมินราคาทรัพย์สิน
207 นางสาวรัชนีกร แสงอร่าม สาขาการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ
208 นางสาวนัทธพร ธนกิจพัฒน์ สาขาการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ
209 นางสาวธัญญาภรณ์ สีสถาน สาขาการตลาดระหว่างประเทศ
210 นางสาวปาจรีย์ ถุงเงิน สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล
211 นางสาวชลิดา อิ่มพร สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
212 นางสาวเขมิกา เด็ดพุดซา สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ
213 นางสาวจุฑามาศ กล่อมเกลี้ยง สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ
214 นางสาวณัฐพร ถมพลกรัง สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
215 นางสาวณัชชา จันทีนอก สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
216 นายณฐกร ปัฏชาศรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
217 นางสาวกมลวัลย์ หนูทอง สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
218 นายณธาร อมรเดชสิทธิเดช สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
219 นางสาววรรณิสา แก้วชิน สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
220 นางสาวกรกนก วนัสบดี สาขาการบัญชี
221 นางสาวณิชกานต์ กตัญญู สาขาการบัญชี
222 นางสาวชนิกานต์ เอี่ยมสอาด สาขาการบัญชี
223 นางสาวทัตติยา ใสทอง สาขาการบัญชี
224 นางสาวศิวภรณ์ เพียรศิลป์ สาขาการบัญชี
225 นางสาวสุทธิดา บุญทูล สาขาการบัญชี
226 นางสาวจันทรัตน์ เหล่าไทย สาขาการบัญชี
227 นางสาวอภิสรา จงถาวรกุล สาขาการบัญชี
228 นางสาวอติกานต์ โชติเฉลิมรัตน์ สาขาการบัญชี
229 นายธีรวิทย์ เลิศวิจิตรพันธุ์ สาขาการเงิน
230 นางสาวกมลชนก ภพไตรรังสรรค์ สาขาการเงิน
231 นางสาวกฤษณวรรณ ตีระพงษ์ศักดิ์ สาขาการเงิน
232 นางสาวปนัดดา ข้องนอก สาขาการเงิน
233 นางสาวเกษราภรณ์ คุ้มสอาด สาขาการเงิน
234 นางสาวบุษรา อดุลย์ชัยโรจน์ สาขาระบบสารสนเทศ
235 นายธีระภัทร์ อินทร์แผน สาขาระบบสารสนเทศ
236 นายนนทวัฒน์ กิตยวัฒน์ สาขาระบบสารสนเทศ
237 นายปลายตะวัน หงส์มา สาขาระบบสารสนเทศ
238 นายชานน สุวรรณมณี สาขาการประเมินราคาทรัพย์สิน
239 นางสาวปภัสสร ปั้นแนว สาขาการประเมินราคาทรัพย์สิน
240 นางสาวจิรวรรณ พุ่มน้อย สาขาการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ
241 นางสาวธัญญาลักษณ์ บุญรอง สาขาการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ
242 นางสาวภิรญา พุกอ่อน สาขาการตลาด
243 นางสาวศศิพันธ์ ชื่นอยู่ สาขาการตลาด
244 นางสาวเบญจภรณ์ ทิพรัตน์ สาขาการตลาด
245 นายกฤษฏ์สพล ทรัพย์สุขดี สาขาการตลาด
246 นางสาวเจนจิรา โรจน์จำนงค์ สาขาการตลาด
247 นางสาวชมพูนุช ทองชูแสง สาขาการตลาด
248 นางสาวรัชนีกร โมสันเทียะ สาขาการตลาดระหว่างประเทศ
249 นายชัชชัย บุญสุข สาขาการตลาดระหว่างประเทศ
250 นางสาวกัลยรัตน์ แซ่เตีย สาขาการตลาดระหว่างประเทศ
251 นายวราวุฒิ ไชยกิจ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล
252 นางสาวชุติสรา กุตระใส สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล
253 นายวุฒิชัย วุนวิริยะกิจ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล
254 นางสาวนภาภรณ์ อารีวโรดม สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล
255 นายมนัสเทพ คำประวัตร สาขาการจัดการทั่วไป
256 นางสาวอุบลวัณณา ตระการจันทร์ สาขาการจัดการทั่วไป
257 นางสาวรุ่งนภา องคะลอย สาขาการจัดการทั่วไป
258 นางสาวขวัญจิรา มะวงศ์ สาขาการจัดการทั่วไป
259 นางสาวกชพรรณ นุ้ยวงศ์ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
260 นางสาวดรุณี สุนทร สาขาการจัดการทั่วไป
261 นางสาวไอลดา พุ่มพร สาขาการจัดการทั่วไป
262 นางสาวณัฐพร มีใหญ่ สาขาการจัดการทั่วไป
263 นายกรวิชญ์ มีนิสัย สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
264 นางสาวนพเกศ บุญเกษม สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
265 นายอานนท์ คำหริ่ม สาขาภาษาญี่ปุ่น
266 นายชนสรณ์ วรินทรเวช สาขาภาษาญี่ปุ่น
267 นางสาวพลอยไพริน นิลพลอย สาขาภาษาญี่ปุ่น
268 นางสาวยลรดี รสหอม สาขาภาษาญี่ปุ่น
269 นางสาวภัทรภร จั่นพลอย สาขาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
270 นางสาวเบญจมาศ บุญมั่น สาขาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
271 นางสาวพาสน์บังอร อินณรงค์ สาขาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
272  นางสาวศศินา จิตต์มั่น สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
273 นางสาวณิขนันท์ ปณิตา สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
274 นางสาวสุพรรษา เทพสง่า สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
275 นางสาวพรรษชล คำประดิษฐ์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
276 นางสาวสุพัตรา ตรีเมฆ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
277 นางสาวกุลนัฐ ช่อจำปา สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
278 นางสาวเพ็ญนภา ชื่นกลิ่นธูป สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
279 นางสาวบงกช ต้นปาน สาขาการโรงแรม
280 นายอธิชา พันธุ์แก่นเพชร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล
281 นายอภิสิทธิ์ ห่วงเอี่ยม สาขาระบบสารสนเทศ
282 นางสาวสุพรรษา สุจริต สาขาการเงิน
283 นางสาวพรพรรณ น้ำเพชร สาขาการตลาด
284 นายธนาทิพย์ เทียนงาม สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ
285 นางสาวมณีรัตน์ มีศรี สาขาการบัญชี
286 นางสาวอภิญญา โพธิน สาขาการประเมินราคาทรัพย์สิน
287 นางสาวณัฐพร สานคล่อง สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
288 นางสาวลัดดาวรรณ พูลทรัพย์เจริญ สาขาการโรงแรม
289 นายกำชัย อุทัยแจ่มศรีผล สาขาการโรงแรม
290 นางสาวภัณทิรา มีเชาว์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
291 นายณัฐนันท์ อินอำภา สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
292 นางสาวปิยธิดา เกิดสุวรรณ การท่องเที่ยว
293 นางสาวธารกมล อินทรบุญ การท่องเที่ยว
294 นางสาวภัทรสรณ์ ชัยตระกูลเสนา สาขาภาษาญี่ปุ่น
295 นางสาวทักษพร แก้วดวงใหญ่ สาขาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
296 นางสาวปัณฑิตา พิณทอง สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ
297 นางสาวมาริษา อินทะเกิด สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
298 นายรุ่งแสง ตรีสินธุ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
299 นางสาวอรวรรณ อาเมน สาขาเคมี
300 นางสาวณัชชนิกา เมืองเม็ก สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
301 นางสาวนุชชิดา ประสิระเตสัง สาขาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
302 นายวิศวะ ใจเอื้อ สาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
303 นางสาววรารัตน์ จรัสชัยวงศ์ สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
304 นางสาวพชรกมล ลึกจะบก สาขาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ
305 นางสาวกัญญาณัฐ ใจฮวบ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
306 นางสาวพิชนันท์ ข้องเกี่ยวพันธ์ สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์
307 นางสาวกนกวรรณ หนูในนา สาขาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น
308 นายวรรณกร ไชยสมบูรณ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
309 นางสาวกฤตธีรา ชูศรีสิทธิ์ สาขาธุรกิจอาหาร
310 นางสาววันทนีย์ บัวคง สาขาออกแบบแฟชั่น
311 นางสาววนิดา มากมี สาขาคหกรรมศาสตร์ศึกษา
312 นางสาวฐิติมา สายบุญมา สาขาอาหารและโภชนาการ
313 นางสาวภัทรวดี สารีวงศ์ สาขาอาหารและโภชนาการ
314 นางสาวอริสา สินกิจประเสริฐ สาขาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
315 นางสาวกมลรัตน์ เพ็ชรบ้านนา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
316 นางสาวอารียา วางมูล สาขาวิศวกรรมเคมี
317 นางสาวรพีพร ทางดี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
318 นางสาวกวิสรา สุวรรณ์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
319 นางสาวนพณัฐ วิศิษฐานุกูลกิจ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
320 นางสาวสามินี อิ่มอ้วน สาขาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน
321 นายณรงค์พล บวรวุฒิ สาขาวิศวกรรมโยธา
322 นายชนะโชติ ธนาสิริวิภา สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
323 นายสุริยัน จำพร สาขาวิศวกรรมอัตโนมัติและหุ่นยนต์
324 นางสาวศศิธร คำทา สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
325 MR. KAEI  HEA สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
326 MR. SOPHEAKNEATH   PHEA สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
327 MISS TITHYANA PHEA  สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
328 นางสาวชุติกาญจน์ มะโนรัตน์ สาขาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น
329 นางสาวศุภลักษณ์ ปานเพชร สาขาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น
330 นางสาวพิมพ์อัปสร นุชนนทรี สาขาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น
331 นางสาววีรยา อารับบี สาขาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น
332 นายสิทธา ทองเปลว สาขาการออกแบบแฟชั่น
333 นายศิวฤทธิ์ ศิวบูรณ สาขาการออกแบบแฟชั่น
334 นายวรวิทย์ มุตุมาจันทร์ สาขาคหกรรมศาสต์ศึกษา
335 นายศิวัช เจียมทอง สาขาคหกรรมศาสต์ศึกษา
336 นายจิระยุทธ์ แสงย้อย สาขาการท่องเที่ยว  
337 นายสมศักดิ์ วิลาศ สาขาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร