รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับโอนทุนงวดที่ 1 เงินเข้า 19/2/2567

ชื่อนักศึกษา ชื่อทุน
นางสาวนัทธพรรณ์ เอกวราไพศาล ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวชลิตา ต้อยน้อย ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวอรนลิน เหมือนเดช ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นายกฤษฎา นงค์นวล ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นายอรรถพล อบสินธุ์  ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวลักษณภัทร มุขเมือง ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวปิยฉัตร ฮ้อศิริมานนท์ ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นายชญานนท์ โพธิ์ไพจิตร ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวชิดชนก อาจกลั่นแก้ว ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวยุพารัตน์ เพียรกสิกรรม ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวพิชาสิรี สลุงใหญ่ ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาววีรวรรณ แจ่มเหมือน ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวสุภานัน นิธิโภคปรีดา ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวสุพัตรา แก่นวิชา ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวพัชรมัย คงปาน ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวลัดดาวัณล์ สายสว่าง ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวศิตา ทองพิมพ์ ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวณัชพล บุตรสนธิ์ ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวเพียงรวี ทัพพพันธ์ ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวเสาวลักษณ์ อินทะสร้อย ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาววิสาขา เสาวภาพ ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นายธนานนท์ แซ่จึง ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวนุชพิชา อภิรักษาภรณ์ ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
MISS SIYANG   PENG ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวสรัญญา ภูศรี ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวคัมภีรพรรณ เจริญสุข ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวจุฑาทิพย์ แสงตะคร้อ ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวนรีกานต์ จุ้ยเรือง ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นายชยธร บุญติด ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นายพงษ์นรินทร์ แผงสี ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวอัญมณี อ่อนพิมพ์ ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นายสิทธิชัย เกตุวารินทร์ ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นายธนากร ผาแสง ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวกนกวรรณ สุขศรีมล ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวกชพร อุตสาหมงคล ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวกัลยาณี เหลาสา ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวกัลยา เหลาสา ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวณภัคมน เคยศึก ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นายพงศกร พรวีรสุนทร ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวฟ้าชมพู พูลทรัพย์ ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวสุดารัตน์ คาบแก้ว ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นายประกายพัชร์ ลลิตกุลพัชร ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นายศุภวิชญ์ เจี๊ยมดี ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวมนัญญา กิ่งแก้ว ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นายจิรัฎฐ์ น่วมพิทักษ์ ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวกิตติยา อิฐถารัตน์ ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวณัฐธิชา ปรารภ ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวศิริรัตน์ ชลอเลิศ ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นายรันย์ บุญไพศาลบันดาล ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นายคัชพล คงโนนนอก ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวจุฑามาศ เรืองเกิด ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวกัญญารัตน์ บุญส้ม ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นายพงศกร ลิบลับ ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวชลธิณี จันทร์ฉาย ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวศศิธร มังกะโรทัย ทุนอ.มุจลินทร์
นางสาวภัทรวรรณ สังข์สุวรรณ์ ทุนอ.มุจลินทร์
นายอนุชา แย้มยิ้ม ทุนอ.มุจลินทร์

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับโอนทุนงวดที่ 1 เงินเข้า 21/2/2567

ชื่อนักศึกษา ชื่อทุน
นายเฉลิมเกียรติ จิตจำนงค์ ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นายพีรวิชญ์ พลอยสุวรรณ ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวอิ่มอุ่น โลหะรุ่งเรืองกิจ ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวชัญญานุช เอี่ยมละออ ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาววรัญญา เที่ยงเมืองทอง ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวกชกร เจริญวรกิจการ ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นายธนกร บุญมา ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวอรวรา คุ้มสดวก ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวอภิญญา อันชำนาญ ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวอริสา ทองงามดี ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวฐิติมา อาดี ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นายพชรพล เจริญแล้ว ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวสุพรรษา บุรารักษ์ ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นายพชร รัชนาทสกุล ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นายอภิสิทธิ์ มณีจักร ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวพรพนิตา นาคะปักษิณ ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นายรังสิมันตุ์ ทองเนียม ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวฟ้าขจี ผลสุข ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาววรรณนิสา ประกอบดี ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาววราพร ช่วยเพ็ญ ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นายพงศธร เพ็งขันธ์ ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวนิศรียา มะประเสริฐ ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวศศิกมล ครสิงห์ ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวณัฐฐินันท์ เทศขำ ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวกรธิชา แมดคำ ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวรัศมี ชาศรี ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวปภาวดี ตันสกุล ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นายก้องเกียรติ บุรุษภักดี ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวชฎาพร โชติเชาว์ชวลิต ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นายกาลพฤกษ์ ครองสิน ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นายปัญญากร คงถาวร ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวอลิศรา ศรีภักดี ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวปารมีน สุโพธิ์ ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นายบุญญฤทธิ์ วิมลวรวิทย์ ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวพัชราภรณ์ สักขีนาดี ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวสุภาภรณ์ ไชยเดช ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวกชพร ตั้งพูนสุข ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาววนิดา คำศักดิ์ดา ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวศศิพิมพ์ ซิ้มตระกูลวัฒนา ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นายภูริภัทร อุนาสิทธิ์ ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวณัฐวดี เย็นเกษม ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวชลิดา โพพะนา ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาววันใส เทพรัตนพานิชย์ ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวณิชา ลิ้มไฉไล ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวธนานันท์ หรุ่นสมบูรณ์ ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวณัฐนิชา เมฆพัฒน์ ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวศุภสุตา รัตนะ ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวปณิดา จันทร์ทวายศ ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นายฐากร จันทร์ใด ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นายกิตติภูม ช่วยชูจิตร ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวพิชญ์สินี รัตนธีรวงศ์ ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นายญาณภัทร ภาระวงศ์ ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นายทวี หาญจิต ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวชฎาทิพย์ เข็มทอง ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวพลอยชมภู กล้าพังเทียม ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวอรปรียา กันเจียก ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวพิชชาพร โตรุ่งเลิศ ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
Miss QINGYANG  LI ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
MR. FOLI CAI ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นายณัฐนันท์ อยู่เอี่ยม ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาววิยะดา สุ ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นายชัยนันท์ แสงมณี ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวกัณฐิกา ปรีชาพรกุล ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวณัฐนนท์ นาคเกษมสุวรรณ ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นายรชานนท์ ศรีดา ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวนภาภรณ์ หลำเล็ก ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวชลธิชา เฉลิมลาภ ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นายกีรติ ทองขาว ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวนิธิตา บัวภา ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวภัทราภรณ์ โปร่งนุช ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวสุชาวลี เข็นสันเทียะ ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวญาณิศา เกษมวิลาศ ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวรินทร์ลดา มหาสถิตย์ ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวพชรพร สำเนียงกลาง ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นายธนวัฒน์ ละออเอี่ยม ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวนิด บานทอง ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวนันท์นภัส ชูสุข ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นายธีระวุฒิ นเรนสด ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวรักเก้า นวลปลอด ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาววริณดา นาคนาวา ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวกมลชนก ขจัดภัย ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวรัชฎาพร ตั้งวิเศษกุล ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นายธนกฤต ทองประดิษฐ์ ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นายกันตพัฒน์ ไชยานุพงษ์ ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นายจุลจักร แซ่อุ้ย ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นายธันยา ใจเอิบอิ่ม ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวเบญทราย วันสอน ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นายชาญวิทย์ บุญชื่น ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวกันต์กมล สายใยทอง ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวลภัสรดา คงวัง ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวรินดา สุพัฒน์ ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นายณัฐชา คะหงวน ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นายธนภัทร กราปัญจะ ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวธัญธร มะลาศรี ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นายพรรณศักดิ์ เสนาการ ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นายธนกฤต วงศ์เขียว ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวจิรัชยา เอี่ยมอิ่มธรรม ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวณัฐณรินทร์ กลิ่นแก้ว ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวเปรมฤดี อุบลไทร ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวปรารถนา แก้วดอนรี ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นายณัฐพล ตัจฉกรณ์ ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นายสุภนัย พะวงษ์ ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวศศิธร ไชยเสนา ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นายอาลีเรซ่า อามีนิ ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นายณัฐวัฒน์ กำเหนิดอุย ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวปิย์วรา ยมเกิด ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นายศุภวิชญ์ วิตะพันธ์ ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นายคชนันต์ บุญประสิทธิ์ ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นายไกรสร   โสภาพ ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวจุฑาทิพย์ ใบตานี ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาววัลวิสา ด้วงบางซื่อ ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวจิรนันท์ ตรีเมฆ ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นายณัฐนันท์ บุญยัง ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวกุลพัชรา สง่าปทุม ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาววสุวดี มาทอง ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวกชภาภัค  เปิดโชควนิช ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นายธนัท เลิศลำยอง ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
นางสาวธัญพิชชา สัชชานนท์ ทุนอ.มุจลินทร์

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับโอนทุนงวดที่ 2 เงินเข้า 26/2/2567

ชื่อนักศึกษา ทุนที่ได้รับ
นายชินภัทร ล้อสมทรัพย์ ทุนสถาปนางวด2
นายกฤตภาส วงษ์บัณฑิต ทุนสถาปนางวด2
นางสาวชลม์มาศ อินนุ่ม ทุนสถาปนางวด2
นางสาวสร้อยสุดา นาคสุวรรณ ทุนสถาปนางวด2
นางสาวนันทิตา ต้นโพธิ์ ทุนสถาปนางวด2
นายจักรกฤษณ์ พึ่งจีน ทุนสถาปนางวด2
นายณัฐพล รื่นนุสาร ทุนสถาปนางวด2
นายสหกุญชร เหลางาม ทุนสถาปนางวด2
นายสุรชัย ลิขุนทด ทุนสถาปนางวด2
นางสาวภาคินี อุดมรัตน์ ทุนสถาปนางวด2
นายสุวิทย์ จากกรุง ทุนสถาปนางวด2
นายจิรภัทร สมน้อย ทุนสถาปนางวด2
นางสาวเสาวลักษณ์ อินทะสร้อย ทุนสถาปนางวด2
นายอดิศร ธุระงาน ทุนสถาปนางวด2
นายปิยอนันต์ กวางร้อง ทุนสถาปนางวด2
นางสาวธันธาวา สืบแย้ม ทุนสถาปนางวด2
นางสาวภาวิดา ปิ่นเจริญ ทุนสถาปนางวด2
นายตะวัน จันทร์ขาว ทุนสถาปนางวด2
นางสาวนัชชนันท์ เจริญมั่นคงวงศ์ ทุนสถาปนางวด2
นายกิตติภัทร สายแสง ทุนสถาปนางวด2
นางสาวบุหงา ผังดี ทุนสถาปนางวด2
นางสาวพรพิมล เงินจันทร์ ทุนสถาปนางวด2
นางสาวกิ่งแก้ว มะโนแจ่ม ทุนสถาปนางวด2
นายวิวัฒน์ ชัยมงคล ทุนสถาปนางวด2
นายศักรินทร์ อุตตะมะ ทุนสถาปนางวด2
นางสาวบัณฑิตา คำมี ทุนสถาปนางวด2
นางสาวอารียา พรมแดง ทุนสถาปนางวด2
นายชนันทกร ศุณะมาลัย ทุนสถาปนางวด2
นางสาวบัณฑิตา ภูวงษ์ ทุนสถาปนางวด2
นางสาววนิดา แม้นชัยภูมิ ทุนสถาปนางวด2
นางสาวธนาภรณ์ ธนาศิริเดช ทุนสถาปนางวด2
นางสาวผกามาศ สุดกราน ทุนสถาปนางวด2
นางสาวปิยะรัตน์ เกิดศิริ ทุนสถาปนางวด2
นายพิชญะ เพิ่มคำ ทุนสถาปนางวด2
นายอุดมศักดิ์ ภักดีแพง ทุนสถาปนางวด2
นายภูรินทร์ คตประเสริฐ ทุนสถาปนางวด2
นางสาวภูริภัค ทองหล่อ ทุนสถาปนางวด2
นางสาวเมย์ทิตา โพธิสุนทร ทุนสถาปนางวด2
นายตักศิลา ภูด่านงัว ทุนสถาปนางวด2
นางสาวธนภรณ์ วงศ์ตระกูล ทุนสถาปนางวด2
นางสาวมณีรัตน์ ดียิ่ง ทุนสถาปนางวด2
นายธนบัตร บุญมีจิว ทุนสถาปนางวด2
นายฮัมดัม ตาแล ทุนสถาปนางวด2
นายปริญญา ไชยนาถ ทุนสถาปนางวด2
นางสาวคริมา สมพรหม ทุนสถาปนางวด2
นางสาวสุภัทชา ปิ่นชัย ทุนสถาปนางวด2
นางสาวณัฐจิรา โปรดสันเทียะ ทุนสถาปนางวด2
นางสาวอมรกานต์ เพชรล้วน ทุนสถาปนางวด2
นางสาวสุกัญญา รัตนสกล ทุนสถาปนางวด2
นางสาวจันทร์ศิริ ศรีนิล ทุนสถาปนางวด2
นางสาววนิดา บัวภา ทุนสถาปนางวด2
นายนนทกานต์ อุดมชัย ทุนสถาปนางวด2

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับโอนทุนงวดที่ 2 เงินเข้า 28/2/2567

ชื่อนักศึกษา ทุนที่ได้รับ
นางสาวนันทวัน แช่มบัณฑิต ทุนสถาปนางวด2
นางสาวสิรภัทร น้อยพรหม ทุนสถาปนางวด2
นายสิรดนัย ยังคง ทุนสถาปนางวด2
นางสาวนิภาวรรณ วงศ์ผาบุตร ทุนสถาปนางวด2
นายณัฐพงษ์ คงพลปาน ทุนสถาปนางวด2
นายปัญจพล เติมรุ่งสกุล ทุนสถาปนางวด2
นายนาวิน แซ่ตัน ทุนสถาปนางวด2
นายมุสตอฟา สาเก ทุนสถาปนางวด2
นางสาวภาวิดา วิเศษสกุล ทุนสถาปนางวด2
นายพีรภาส ผิวงาม ทุนสถาปนางวด2
นางสาวปรารถนา สมชัย ทุนสถาปนางวด2
นางสาวพิชามญชุ์ ที่รัก ทุนสถาปนางวด2
นางสาวศศิวดี ปลักกระโทก ทุนสถาปนางวด2
นายชิษณุชา อำไพ ทุนสถาปนางวด2
นายนิติพล ศรีสุริยพันธ์ ทุนสถาปนางวด2
นางสาวอรกัญญา ทบวงษ์ ทุนสถาปนางวด2
นางสาวธิติสุดา ธานี ทุนสถาปนางวด2
นายธไนศวรรย์ เหลืองประพันธ์ ทุนสถาปนางวด2
นางสาววิชญาดา อัศดรศักดิ์ ทุนสถาปนางวด2
นางสาวปรียานุช จงบวกกลาง ทุนสถาปนางวด2
นายณรงค์ภัทร์ เวชจินดา ทุนสถาปนางวด2
นางสาวพรทิพย์ คำทองพเนาว์ ทุนสถาปนางวด2
นายกิตติชัย คูเมือง ทุนสถาปนางวด2
นายจิรภาส ตะเพียนทอง ทุนสถาปนางวด2
นางสาวสุมินตา มุมทอง ทุนสถาปนางวด2
นายสาริน อิ่มสะอาด ทุนสถาปนางวด2
นายพุทธชาติ อินทรี ทุนสถาปนางวด2
นางสาวอัมพา ลลิตาดุสิต ทุนสถาปนางวด2
นางสาวธีรดา เอี่ยมเปี่ยม ทุนสถาปนางวด2
นายธีระศักดิ์ ยอดหอ ทุนสถาปนางวด2
นางสาวกนกพร ชูราศรี ทุนสถาปนางวด2
นางสาวอาริสา ชื่นชอบ ทุนสถาปนางวด2
นางสาวดวงรัฐ อนุวัตพรวิสิฐ ทุนสถาปนางวด2
นางสาวศศิณี โพธิ์ศรีทอง ทุนสถาปนางวด2
นางสาวรัตนา ราม ทุนสถาปนางวด2
นายนนทกร ธรรมวุฒิ ทุนสถาปนางวด2
นายภาณุเกียรติ มูลทอง ทุนสถาปนางวด2
นายศราวุธ สุขสังวร ทุนสถาปนางวด2
นางสาวศิริพร จุ๊สมบัติ ทุนสถาปนางวด2
นายสรวิชญ์ สนธิ ทุนสถาปนางวด2
นางสาวจันทนา ชำนิมาศ ทุนสถาปนางวด2
นางสาวสุนิตรา เปรมสุโข ทุนสถาปนางวด2
นายนิธิธัช กอธงชัย ทุนสถาปนางวด2
นายธนากร อ่อนชื่น ทุนสถาปนางวด2
นางสาวลัดดา แสนยมาตย์ ทุนสถาปนางวด2
นางสาวอัจฉรานันท์ เงินประเสริฐ ทุนสถาปนางวด2
นายอาทิตย์ บุญมี ทุนสถาปนางวด2
นายธนภัทร สดุดี ทุนสถาปนางวด2
นางสาวกมลวรรณ อัจกลาง ทุนสถาปนางวด2
นางสาวทักษิดา ศรีเฉลิม ทุนสถาปนางวด2
นางสาวณัฐชยา จันทรสิทธิผล ทุนสถาปนางวด2
นายเชาวลิต ดำขำ ทุนสถาปนางวด2
นายธนากร อินทรสูง ทุนสถาปนางวด2
นางสาวญาณิศา ศรีวรนันทน์ ทุนสถาปนางวด2
นางสาวอนัญญา เหลือคล้ำ ทุนสถาปนางวด2
นางสาวณัฐปรียา ดวงตา ทุนสถาปนางวด2
นางสาวพิมมาพร เซ็งเฮง ทุนสถาปนางวด2
นายณัฐนันท์ แสงเงางาม ทุนสถาปนางวด2
นางสาวพลอยไพลิน รัตน์สิน ทุนสถาปนางวด2
นายธนพัฒน์ หาราวี ทุนสถาปนางวด2
นายณัฐพล เทียบซิง ทุนสถาปนางวด2
นายเฉลิมพล นงบาง ทุนสถาปนางวด2
นายพีรวัส จันทรวรีย์ ทุนสถาปนางวด2
นางสาวศิริตา ดาวเรือง ทุนสถาปนางวด2
นายนรเศรษฐ์ หร่ายมณี ทุนสถาปนางวด2
นายสราวุฒิ จิตต์เพ็ชร์ ทุนสถาปนางวด2
นางสาวธิติสุดา ธานี ทุนสถาปนางวด2
นางสาวเนตรนารี ทับนิล ทุนสถาปนางวด2
นางสาวณัฎฐธิดา รอดคำ ทุนสถาปนางวด2
นายพงศกร แก้วระวัง ทุนสถาปนางวด2
นายศุภโชค เชิงโชคชัย ทุนสถาปนางวด2
นายจักรินทร์ กัณหสิงห์ ทุนสถาปนางวด2
นางสาวกุลธิดา พร้าวแก้ว ทุนสถาปนางวด2
นางสาวปริญญา การะเกต ทุนสถาปนางวด2
นางสาวติชิลา อุปถัมป์ ทุนสถาปนางวด2
นายยศพงศ์ เตชวงศ์ภิวัฒน์ ทุนสถาปนางวด2
นางสาวเชษฐ์ธิดา เพชรเอี่ยม ทุนสถาปนางวด2
นางสาวกัลยกร รินากุล ทุนสถาปนางวด2
นางสาวบิดันดารี สินสุข ทุนสถาปนางวด2
นางสาวฝนทอง สืบมาก ทุนสถาปนางวด2
นางสาวอภิญญา แสนศรีเชาว์พันธ์ ทุนสถาปนางวด2
นายพีรพัฒน์ กันยาทอง ทุนสถาปนางวด2
นางสาวนารดา ธรดุษฎี ทุนสถาปนางวด2
นางสาวพรรณปพร กอหามะ ทุนสถาปนางวด2
นางสาวปรียาภัทร ศรีสกุล ทุนสถาปนางวด2
นายกฤษณะ พรมมิ ทุนสถาปนางวด2
นายฐิติณันย์ ฐิติณริศนัน ทุนสถาปนางวด2
นายวิโรจน์ ศรไชย ทุนสถาปนางวด2
นางสาวสุภาวดี ทองแย้ม ทุนสถาปนางวด2
นางสาวพิมอุษา อ่วมทับ ทุนสถาปนางวด2
นางสาวชนกานต์ ลาดบัวขาว ทุนสถาปนางวด2
นางสาวจิรภา ใจดี ทุนสถาปนางวด2
นางสาวพุฒิมาส ใยปางแก้ว ทุนสถาปนางวด2
นายจิรศักดิ์ แซ่เฮ้อ ทุนสถาปนางวด2
นางสาวสโรชา โชติสวัสดิ์ ทุนสถาปนางวด2
นางสาวจันทกานต์ แสงอรุณ ทุนสถาปนางวด2
นางสาวสุพัตรา เขียวพร้อม ทุนสถาปนางวด2
นางสาวจิราภา ชิงชัยชนะ ทุนสถาปนางวด2
นายศุภเลิศ แซ่ตั้ง ทุนสถาปนางวด2
นายอิศรา จิ๊เมฆ ทุนสถาปนางวด2
นางสาวจุฑามณี สิงห์เรือง ทุนสถาปนางวด2
นายชญานนท์ เสาวคนธ์ ทุนสถาปนางวด2
นายสโยธิน สมมาก ทุนสถาปนางวด2
นางสาวประภาสิริ ลี่ไพฑูรย์ ทุนสถาปนางวด2
นายธีรพงศ์ แจ้งชัด ทุนสถาปนางวด2
นายปารณัท เหลียวตระกูล ทุนสถาปนางวด2
นายเมธาสิทธิ์ ภัทรเสถียร ทุนสถาปนางวด2
นางสาวชลดา ศรีคลี ทุนสถาปนางวด2
นายวสันต์ สร้อยศรี ทุนสถาปนางวด2
นางสาวนลีจันทร์ ใบเหลือง ทุนสถาปนางวด2
นายอานนท์ ชาพลดอน ทุนสถาปนางวด2
นายพรพิพัฒน์ ชายภักตร์ ทุนสถาปนางวด2
นายกฤษณะ พระวงคำ ทุนสถาปนางวด2
นายปัญจพล อดทนดี ทุนสถาปนางวด2
นางสาวพลอยนภัส อนันต์เดชจิรกุล ทุนสถาปนางวด2
นางสาวฉัตรชยา สันทาลุนัย ทุนสถาปนางวด2
นายปณิธาน คงทนแท้ ทุนสถาปนางวด2
นายปุระชัย โพธิ์ทอง ทุนสถาปนางวด2

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับโอนทุนงวดที่ 3 เงินเข้า 28/2/2567

นายภาณุพงค์  คงบัว ทุนคุณยุพาวรรณ

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับโอนทุน เงินเข้า 19/3/2567

นางสาวทัศวรรณ เยื่องจันทึก ทุนคุณธนัช

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับโอนทุน เงินเข้า 21/3/2567

นางสาวสิระพร ไกรษีเจริญสุข ทุนคุณณัฎฐ์

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับโอนทุน เงินเข้า 29/3/2567

ชื่อ-สกุล ผู้มอบทุน
นางสาววริศรา  น่วมเจิม ทุนสาขาการตลาด
นางสาวณัฐชนิดา  ศรีจันทร์ ทุนสาขาการตลาด
นางสาวอารียา  โงมสันเทียะ ทุนสาขาการตลาด

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับโอนทุน เงินเข้า 2/4/2567

ชื่อ-สกุล ผู้มอบทุน
นายราชนาวี  สังข์ขาว ทุนสาขาการตลาด
นางสาวเฟื่องลดา  ลองทอง ทุนสาขาการตลาด
นางสาวชฎาพร  โชติเชาวน์ชวลิต ทุนสาขาการตลาด
นายทนุธรรม  บุญมาพรชัย ทุนสาขาการตลาด
นายธนพล  อวยพร ทุนสาขาการตลาด
นายวีรภัค  จง ทุนสาขาการตลาด
นางสาวเสาวลักษณ์  จิตชุ่ม ทุนสาขาการตลาด
นางสาววรัญญา  บัวจีน ทุนสาขาการตลาด
นางสาวรสริน  ใจมีธรรม ทุนสาขาการตลาด
นายภัทรพล  เพาะปลูก ทุนสาขาการตลาด
นางสาวฉัตรชยา  สันทาลุนัย ทุนสาขาการตลาด
นายวรยุ  จันทพาท ทุนสาขาการตลาด
นายอธิชา  ดอนลำผา ทุนสาขาการตลาด
นางสาวกมลวรรณ  ช่อกระถิน ทุนสาขาการตลาด
นางสาวกุลธิดา  ตัญญะ ทุนสาขาการตลาด
นางสาวณัฐวดี  แสงโสภณ ทุนสาขาการตลาด
นางสาวธัญชนก  แซ่อึ้ง ทุนสาขาการตลาด
นางสาวศิโรรัตน์  โจทย์ครบุรี ทุนสาขาการตลาด
นางสาวอรัญญา  ศรีอยุธยา ทุนสาขาการตลาด
นางสาวณัฐนันท์  วิลัยกรวด ทุนสาขาการตลาด
นางสาวพนมแก้ว  พิทักษ์รังสรรค์ ทุนสาขาการตลาด
นางสาวณิชากร  แก้วจุนันท์ ทุนสาขาการตลาด
นางสาวศศิธร  โคลา ทุนสาขาการตลาด
นางสาวสุธิมา  สมขุนทด ทุนสาขาการตลาด
นางสาวอาจารี  คันทจันท์ ทุนสาขาการตลาด
นางสาวฟารีดา  หนูพรหม ทุนสาขาการตลาด
นางสาวกนกพรรรณ  โพธิ ทุนสาขาการตลาด
นางสาวอนุชิฏา  เลาพิลา ทุนสาขาการตลาด
นางสาวณัฐวรา  วิทยายุทธ ทุนสาขาการตลาด