ปิดพื้นที่ทำการเป็นการชั่วคราว ทั้ง 3 พื้นที่
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่องแนวทางการปฏิบัติของนักศึกษาและการปฏิบัติงานของบุคลากรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ฉบับที่4
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่องแนวทางการปฏิบัติของนักศึกษาและการปฏิบัติงานของบุคลากรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ฉบับที่3
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่องแนวทางการปฏิบัติของนักศึกษาและการปฏิบัติงานของบุคลากรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ฉบับที่2
ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทิน2.63(24.12.63)
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่องการเลื่อนกำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
แนวทางการปฏิบัติของนักศึกษาและบุคลากรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อ covid-19 ในจังหวัดสมุทรสาคร
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่องค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจ าปี 2562 ของข้าราชการและ ลูกจ้างประจ ามี 2 ฉบับ
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนเพื่อการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ พ.ศ.2561
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเรื่องหลักเกณฑ์การยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้