พระราชกำหนดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอกนิกส์

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้ จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้ จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552

ระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ ฉับบที่ 3 พ.ศ.2555

ระเบียบกระทรงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553

พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551

สกอ. ส่งถึงสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (เพื่อส่งให้มหาวิทยาลัย)
—  พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
— พระราช่บัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 เรื่องกำหนดอัตรา ชดเชยค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสียรายได้ของหน่วยงานของรัฐในการดำเนิน กิจกรรมมาตราการหรือโครงการตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 28 พ.ศ. 2561
— พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 แนวปฏิบัติตามมาตรา 29

พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พศ. 2560

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

กฎกระทรวง 7 ฉบับ

พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลว่าด้วยการถอนคืนเงินบํารุงการศึกษา ค่าหน่วยกิต พ.ศ. 2520

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548