ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวรุ่งอรุณ  แพ่งเกษม

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร. 7550

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

นางศิริพร  โตวัฒนา

(นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ)

โทร. 7339

นางอรนุช  มีใหม่

(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

โทร. 7533

กลุ่มงานเบิกจ่าย 1

นางสาริศา ชัยสงค์

(นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ)

โทร. 7282

                                                   

                     นางสาวมนัสนันท์  แทนออมทอง               นางสาวศิริวรรณ  ทูลพุทรา                       (นักวิชาการเงินและบัญชี)                       (นักวิชาการเงินและบัญชี)

 โทร. 7268                                             โทร. 7137

                                    

                    นางสาวจินตนา  มณีใส                        นายชุติเดช  แย้มสุวรรณ                    (นักวิชาการเงินและบัญชี)                   (นักวิชาการเงินและบัญชี)

โทร. 7265                                      โทร. 7228

กลุ่มงานเบิกจ่าย 2

นางสาวปราณีต  ไม้สูงเนิน

(นักวิชาการเงินและบัญชี)

โทร. 7536

                                           

   นางอัมพร  เหมือนเงิน       นางสาวเนตรนัตตา  เคารพ      นางสาวนันทนา  โตปฐมวงศ์

 (นักวิชาการเงินและบัญชี)   (นักวิชาการเงินและบัญชี)         (นักวิชาการเงินและบัญชี)

โทร. 7538                         โทร. 7537                              โทร. 7539

                                                    

                 นางสาววาสิตา  ยงยุทธวุฒิกุล                 นางสาวพิชญนันท์  ศักดาพิพัฒน์กุล

              (นักวิชาการเงินและบัญชี)                                 (นักวิชาการเงินและบัญชี)

                                โทร. 1174                                                    โทร. 7221

กลุ่มงานงบประมาณ

 นางสาวรุ่งอรุณ  แพ่งเกษม

(นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ)

โทร. 7201

                               

                        นางสาวศุภฉัตร  จันทร์เขียว

                         (นักวิชาการเงินและบัญชี)

                                  โทร. 7101

กลุ่มงานการเงิน

นางมนฤดี  ช้างอยู่

(นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ)

โทร. 7301 หรือ 9697

                                               

นางสาวลัดดา  กล่อมสูงเนิน    นางสาวแคทลียา  แสนสุข    นางสาวสิริพร  มิ่งงามทรัพย์
(นักวิชาการเงินและบัญชี)       (นักวิชาการเงินและบัญชี)       (นักวิชาการเงินและบัญชี)

โทร. 7136                                โทร. 7543                              โทร. 7535

                            

นางสมบุญ  เกิดสมบัติ                    นายพิศาล  อ้อสถิตย์

(นักวิชาการเงินและบัญชี)                (พนักงานธุรการ ส.๒)

                                 โทร. 7534

กลุ่มงานบัญชี

 

นางสาวอังคณา  อินทแสง

(นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ)

โทร. 7540

                                  

นางสาววรรณา  ชวนประสงค์                 นายเตชภณ  สุริยะวงศ์

    (นักวิชาการเงินและบัญชี)                 (นักวิชาการเงินและบัญชี)

  โทร. 7098                                    โทร. 7542

นางสาวนฤมล  พวงสุวรรณ

(นักวิชาการเงินและบัญชี)

โทร. 7541

กลุ่มงานพัสดุ

 

นางศรัญญา มะวงศ์

(นักวิชาการพัสดุ)

โทร. 7544

                              

    นางสาววรรณวิภา  คุณโทเงิน              นางสาวพัชรินทร์  อุษาวิโรจน์
(นักวิชาการพัสดุ)                                (นักวิชาการพัสดุ)

โทร. 7545                                          โทร. 7546

                         

นายชัยวัฒน์   หาญชเล                นางสาววิจิตรา  ศรีพุทธา

    (นักวิชาการพัสดุ)                    (นักวิชาการเงินและบัญชี)

                                                                                   โทร. 7505

หมายเหตุ : สายนอกโทรเข้าเบอร์ 0-2287-9600 แล้วกดต่อเบอร์ของแต่ละคน