กองคลังเป็นผู้นำด้านการบริหารทางการเงิน
บนพื้นฐานของความถูกต้องรวดเร็ว
เพื่อสนองความต้องการของผู้มาใช้บริการ