เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๘ อธิการบดี  ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นายกำจัด สุกุมลนันท์ อาจารย์ ๒ ระดับ ๗ เป็นผู้ประสานงานการเงินการคลัง ซึ่งในขณะนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ยังมีการดำเนินงานในรูปแบบการเป็นวิทยาเขต ๓ วิทยาเขต คือ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ วิทยาเขตบพิตรพิมุขมหาเมฆ และวิทยาเขตพระนครใต้
          เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ อธิการบดี ได้แต่งตั้ง น.ส.วัจนา นิ่มเวชอารมย์ชื่น ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ กองคลัง ได้มีการรวม งานการเงินการบัญชีของ ๓ วิทยาเขต โดยมีนโยบายการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์ และมีการแบ่งโครงสร้างภายในกอง เป็นฝ่ายต่างๆ ๖ ฝ่าย ได้แก่ ๑.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ๒.ฝ่ายเบิกจ่าย ๓.ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ  ๔.ฝ่ายการเงิน ๕.ฝ่ายพัสดุ  ๖.ฝ่ายบริหารสินทรัพย์
          เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยกำหนดโครงสร้างให้มีกองคลังเป็นหน่วยงานสนับสนุนในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ต่อมาต้นปีงบประมาณ ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ฝ่ายบริหารสินทรัพย์จัดตั้งเป็นหน่วยงาน และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา โดยได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งสำนักงานบริหารสินทรัพย์
          ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕  มีการปรับเลี่ยนโครงสร้างใหม่ โดยกลุ่มงานจัดการสินทรัพย์ย้ายไปสังกัดกองกลางในชื่อหน่วยงานบริหารสินทรัพย์โดยกองคลังมีกลุ่มงาน ๗ กลุ่มงานดังนี้  ๑. กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป   ๒. กลุ่มงานเบิกจ่าย ๑    ๓. กลุ่มงานเบิกจ่าย ๒   ๔. กลุ่มงานการเงิน   ๕. กลุ่มงานบัญชี    ๖. กลุ่มงานงบประมาณ    ๗. กลุ่มงานพัสดุ