ระยะเวลาในดำเนินโครงการ และกระบวนการซื้อหรือจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท

ขั้นตอนที่ รายการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
1 ขออนุมัติดำเนินโครงการตามแผน

หน่วยงาน        กผ.        กค.        ผู้อนุมัติ

เฉพาะในส่วนงานกองคลังตรวจสอบค่าใช้จ่าย  ผูกพันเงิน เสนอขออนุมัติ

1-2 วัน ฝ่ายเบิกจ่าย

ฝ่ายงบประมาณ

ผู้มีอำนาจอนุมัติ

2 ขอยืมเงินทดรองจ่าย

ตรวจสอบเอกสาร ทำสัญญายืมเงิน  ทำเช็ค เสนอขออนุมัติ

1 วัน ฝ่ายการเงิน

ผู้มีอำนาจอนุมัติ

3 หน่วยงานดำเนินการตามโครงการ กรณีที่มีการซื้อหรือจ้างในโครงการ ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ
4 เจ้าหน้าที่จัดทำแผนจัดซื้อหรือจ้างในระบบ e-GP

บันทึกขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานเพื่อ

– จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง

– ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ

1 วัน ผู้รับผิดชอบโครงการฯ

พัสดุของหน่วยงาน

ผู้มีอำนาจอนุมัติ

สารบรรณของหน่วยงาน

5 คณะกรรมการฯ จัดทำร่างฯ หรือรายละเอียดฯ (เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์) 1 วัน คณะกรรมการ
6 เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่  และขออนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1 วัน พัสดุของหน่วยงาน

ผู้มีอำนาจอนุมัติ

สารบรรณของหน่วยงาน

7 เจ้าหน้าที่เชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขฯ ยื่นเสนอราคา

เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณาตามหลักเกณฑ์

1 วัน พัสดุของหน่วยงาน

คณะกรรมการ

8 เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอราคาและขออนุมัติ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เสนอหัวหน้าหน่วยงานให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้สั่งซื้อหรือจ้าง และประกาศผลผู้ชนะ ใน web. 1 วัน พัสดุของหน่วยงาน

ผู้มีอำนาจอนุมัติ

9 เจ้าหน้าที่จัดทำใบสั่งซื้อหรือจ้าง 1 วัน พัสดุของหน่วยงาน
10 ผู้ขายรับใบสั่งซื้อหรือจ้าง และส่งมอบพัสดุ

ระยะเวลาการส่งมอบเป็นไปตามกำหนดเวลาที่กำหนดในใบสั่งซื้อหรือจ้าง

2 วัน หรือ

ตามที่ตกลง

ผู้ขาย
11 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่ได้รับและใบส่งของ/ใบกำกับภาษี โดยวันที่ที่ปรากฎในเอกสารต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในใบสั่งซื้อหรือจ้าง และกำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุในรายงานขอซื้อขอจ้าง (หากเกินกำหนดผู้ขายต้องเสียค่าปรับ) และจัดทำใบตรวจรับพัสดุ กรอกข้อมูล วันที่ เลขที่เอกสารให้ตรงกับเอกสาร 1-2 วัน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
12 ขออนุมัติเบิกจ่ายและส่งเอกสารให้กองคลัง จัดทำใบเบิกออนไลน์ 1 วัน พัสดุหน่วยงาน

ผู้มีอำนาจอนุมัติ

13 ในกรณียืมเงินทดรองจ่าย เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ    ผู้ยืมต้องชดใช้เงินยืมตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา (หากเกินกำหนดฝ่ายการเงินทำหนังสือติดตามทวงถามถึงหัวหน้าหน่วยงาน) 1 วัน ผู้ยืมเงิน

ฝ่ายการเงิน

14 ฝ่ายเบิกจ่ายตรวจสอบเอกสารบันทึกข้อมูลในระบบ GF (หากตรวจสอบพบสิ่งที่ต้องแก้ไขฝ่ายเบิกจ่ายทำหนังสือรายงานหัวหน้าหน่วยงานเพื่อรับเอกสารไปดำเนินการแก้ไข รวมถึงใบสำคัญเงินยืม)  ฝ่ายงบประมาณตัดยอดเงิน ฝ่ายการเงินขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน บันทึกข้อมูลในระบบ GF 1 – 3 วัน ฝ่ายเบิกจ่าย

ฝ่ายงบประมาณ

ฝ่ายการเงิน

ผู้มีอำนาจอนุมัติ

15 บันทึกบัญชี 1 วัน ฝ่ายบัญชี