ประกาศ หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจำปี 2562 ของข้าราชการและลูกจ้างประจำมีจำนวน 2 ฉบับ
แบบฟอร์มรายงานสถานะการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตัวอย่างรายงานสถานะการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รหัสข้อมูลกิจกรรมหลัก ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รหัสงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รหัสงบกลางกรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

การสร้างรหัสย่อย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกันสังคมของเดือนมีนาคม 2563 ที่หักเต็มจำนวนไปนั้น ให้รอสำนักงานประกันสังคมแจ้งขั้นตอนการเรียกคืนก่อน ว่าจะให้ทางกองคลังทำตามขั้นตอนของประกันสังคมอย่างไร ตอนนี้รอก่อนค่ะ